Privātuma un Sīkdatņu Politika

Informācija atjaunota: 30.06.2020

Privātuma un Sīkdatņu Politika

Apmeklējot un izmantojot https://suuntopulksteni.lv un ar to saistītos interneta resursus un apakšdomēnus, piemēram, https://suunto7.suuntopulksteni.lv, kā arī piedāvātos pakalpojumus, lietotājs ar šo apstiprina, ka ir izlasījis, iepazinies un piekrīt ar šīs vietnes Privātuma, Sīkdatņu privātuma politiku un Lietošanas noteikumiem.

Gadījumā, ja lietotājs nepiekrīt vai ir cita rakstura pretenzijas pret šajos noteikumos un politikā izklāstītajiem punktiem vai citu informāciju, lietotājam nekavējoties jāpārtrauc izmantot SUUNTOPULKSTENI.LV interneta vietni (aizverot cilni un/vai aktīvo sesijas logu) un izdzēst sīkdatnes.

Datu apstrādes apjoms

Es, PN Mārtiņš Muižnieks, reģ.nr.11098911607, turpmāk minēts kā SUUNTOPULKSTENI.LV apņemos uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami SUUNTOPULKSTENI.LV saimnieciskās darbības veikšanai. SUUNTOPULKSTENI.LV arī apņemas pielikt visas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

SUUNTOPULKSTENI.LV apstrādās personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi. SUUNTOPULKSTENI.LV uzkrāj un apstrādā Personas datus tikai SUUNTOPULKSTENI.LV pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams SUUNTOPULKSTENI.LV un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Datu Aktualizācija

SUUNTOPULKSTENI.LV apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.

Datu drošība un izmantošana

Ja klients ir nolēmis reģistrēties Vietnē, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, telefona numuru un citiem datiem. SUUNTOPULKSTENI.LV ir tiesīgi izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību. Tas var izpausties, kā, piemēram, bet ne tikai, reklāmas piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

SUUNTOPULKSTENI.LV veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu.

SUUNTOPULKSTENI.LV apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ SUUNTOPULKSTENI.LV ir saņēmis Personas datus.

Uzkrātos klienta Personas datus SUUNTOPULKSTENI.LV apstrādās, lai:

 •  izpildītu pasūtījumus;
 • ​palīdzētu SUUNTOPULKSTENI.LV uzlabot Vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē; 
 • ​nodrošinātu klientam informāciju par SUUNTOPULKSTENI.LV produktiem un pakalpojumiem; 
 • ​pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; 
 • ​un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Preču un pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē

Ja klients vēlas izdarīt pasūtījumu, esot tiešsaistē, SUUNTOPULKSTENI.LV ir nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvāru, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi un var pieprasīt ievadīt datus, kas saistīti ar maksājuma veikšanu (piemēram, kredītkartes numurs un derīguma termiņš). Tas ļauj SUUNTOPULKSTENI.LV nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma izpildes statusu.

Trešās puses

SUUNTOPULKSTENI.LV nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgas saimnieciskās darbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. SUUNTOPULKSTENI.LV nodos Personas datus SUUNTOPULKSTENI.LV piegādātājiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz SUUNTOPULKSTENI.LV un tā klientiem saimnieciskās darbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos SUUNTOPULKSTENI.LV pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

SUUNTOPULKSTENI.LV apņemas nenodot Personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

 • ​klients ir devis savu piekrišanu;
 • ​nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu; 
 • ​nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs; 
 • ​nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Attiecībā uz personu identificējošu informāciju, kas nodota uz citu valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot normatīvie akti attiecībā uz valsts drošību, terorisma apkarošanu, kas var atļaut tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm piekļūt privātpersonu rīcībā esošai informācijai.

Piekļuve personas datiem

Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, SUUNTOPULKSTENI.LV informēs Datu subjektu par:

 • ​personas datiem, ko SUUNTOPULKSTENI.LV apstrādā attiecībā uz viņu;
 • ​datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust); 
 • ​datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos; 
 • ​mērķus, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti un vai informācija tiek apstrādāta automatizēti; 
 • ​datu saņēmējiem vai datu saņēmēju kategorijām.

SUUNTOPULKSTENI.LV veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. SUUNTOPULKSTENI.LV saprātīgu iespēju robežās informēs klienta Personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Tomēr, SUUNTOPULKSTENI.LV ir tiesīga ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. SUUNTOPULKSTENI.LV var izstrādāt noteikumus piekļuvei Personas datiem, tai skaitā noteikt kārtību un nodevas par piekļuves nodrošināšanu.

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.

Gadījumā, ja lietotājs vēlas:

 • attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas,
 • pilnībā dzēst savus Personas datus no servisa,
 • radušies kādi jautājumi par jūsu Personas datu izmantošanu,

lūdzam kontaktēties ar SUUNTOPULKSTENI.LV pa e-pastu: [email protected]

Izmaiņu Veikšana Privātuma Politikā

SUUNTOPULKSTENI.LV ir tiesīgs laiku pa laikam grozīt šos Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem. Šie Privātuma aizsardzības noteikumi ir padarīti pieejami tīmekļa vietnē https://suuntopulksteni.lv un tiek piemēroti no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

SUUNTOPULKSTENI.LV ir tiesīgs laiku pa laikam grozīt šos Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem. Šie Privātuma aizsardzības noteikumi ir padarīti pieejami tīmekļa vietnē https://suuntopulksteni.lv un tiek piemēroti no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi SUUNTOPULKSTENI.LV interneta vietnēs

Sīkdatņu izmantošanas noteikumos SUUNTOPULKSTENI.LV interneta vietnēs (turpmāk – dokuments) ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana SUUNTOPULKSTENI.LV mājas lapā, tajā skaitā: suunto7.suuntopulksteni.lv, un citās SUUNTOPULKSTENI.LV interneta vietnēs (turpmāk – SUUNTOPULKSTENI.LV vietnes vai mājaslapas), norādīti sīkdatņu lietošanas nolūki, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus.

Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, SUUNTOPULKSTENI.LV izmanto obligātās, funkcionālās, analītiskās un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes

Obligātās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus e-veikalā, pieslēgšanos profilam vai pakalpojuma pieteikšanu.

Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes

Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarot to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti.

Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā, saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem, pārvalda datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Ads.

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus SUUNTOPULKSTENI.LV vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Ads.

Mērķa sīkdatnes lietotāja gala iekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

Kādiem mērķiem (nolūkiem) SUUNTOPULKSTENI.LV izmanto sīkdatnes?

SUUNTOPULKSTENI.LV izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:

 • nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
 • pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
 • lietotāju autentifikācijai;
 • gadījumā, ja lietotājs ir SUUNTOPULKSTENI.LV pakalpojumu klients, lai parādītu lietotāja vajadzībām pielāgotus pakalpojumus un piedāvātu citu SUUNTOPULKSTENI.LV radītu vai izplatītu saturu un piedāvājumus, apmeklējot SUUNTOPULKSTENI.LV mājaslapas.

Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes?

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana

Apmeklējot SUUNTOPULKSTENI.LV vietnes un mājaslapas, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

Ja lietotāji/-as akceptē sīkdatņu pieņemšanu, nospiežot “Piekrītu”, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja/-as piekrišana un viņi apstiprina, ka ir iepazinušies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajai personai.

Ja izmantojot vietni vai mājaslapu lietotājs noslēdz līgumu – sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma izpildei, kas noslēgts ar lietotāju vai lai SUUNTOPULKSTENI.LV izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu leģitīmas intereses.

Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

NOTEIKUMI PAR IEGĀDĀTO PREČU UN PAKALPOJUMU APMAKSU

1. SUUNTOPULKSTENI.LV vietnē pakalpojumu elektroniskās apmaksas nodrošināšanai tiek izmantota STRIPE.COM maksājumu platforma (turpmāk – Operators). Veicot apmaksu par iegādātajām precēm un pakalpojumiem (turpmāk – Transakcijas), lietotājs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Operatora privātuma noteikumiem

2. Visas Transakcijas par SUUNTOPULKSTENI.LV vietnē sniegtajiem pakalpojumiem notiek elektroniska maksājuma formā.

3. Veicot Transakciju ar Maksājumu karti,  lietotājs dod savu piekrišanu un pilnvaro SUUNTOPULKSTENI.LV izmantot un apstrādāt lietotāja norādītos Maksājumu kartes datus (tai skaitā maksājumu kartes numuru un tipu, tās derīguma termiņu, CVV/CVC kodu), lai veiktu Transakcijas par izvēlētajiem pakalpojumiem vai preču iegādi.

4. Lietotājs piekrīt, ka SUUNTOPULKSTENI.LV nodod trešajai personai – Operatoram, kas darbojas SUUNTOPULKSTENI.LV uzdevumā un vārdā, pilnvaras apstrādāt Maksājumu kartes datus un veikt Transakcijas. 

5. Lietotājs apzinās un piekrīt tam, ka, saskaņā ar sniegto pakalpojumu apmaksas specifiku (piemēram, pakalpojumi, kuru apmaksa ir izvēlēta divos vai vairāk maksājumos), SUUNTOPULKSTENI.LV iegūst tiesības veikt (tai skaitā ar Operatora starpniecību) šādas Transakcijas automātiski bez nepieciešamības saņemt atsevišķu lietotāja atļauju katrai šādai Transakcijai, kas ir saistīta ar pakalpojuma apmaksas izpildi. 

6. Gadījumā, ja Transakcija tiek atteikta līdzekļu nepietiekamības dēļ Lietotāja Maksājumu kartes kontā, Lietotājs piekrīt, ka SUUNTOPULKSTENI.LV ir tiesīgs veikt neierobežotu daudzumu Transakciju mēģinājumu, neierobežotā laika periodā, līdz pilnībā tiek segta pakalpojuma apmaksa.

7. SUUNTOPULKSTENI.LV neglabā Maksājumu kartes datus.

8. Jebkādas Transakcijas un maksājumus ir atļauts veikt izmantojot tikai Lietotājam piederīgu Maksājumu karti. Izmantojot Lietotājam nepiederošu maksājumu karti, Transakcija tiek uzskatīta par krāpniecisku.

Garantijas un Atteikuma Tiesības

I Kādā stāvoklī ir jābūt precei?

Prece ir jāatdod tieši tādā pašā tehniskajā un vizuālajā stāvoklī (t.i., bez preces un to piederumu skrāpējumiem, ar nesabojātu oriģinālo iepakojumu un ar lietošanas instrukciju). Preces komplektāicjai ir jābūt tādai, kāda tā bija, saņemot preci no SUUNTOPULKSTENI.LV, (t.sk. ar iepakojumu, lietošanas instrukciju, ekrāna aizsargplēvi u.c. iepakojuma sastāvdaļām, kas bija komplektācijā preces saņemšanas rīdī. Ja atgrieztajai precei tiek konstatētas jebkādas lietošanas pazīmes (sk. 2.5. punktu), Tev ir jāsedz zaudējumi, kas rodas SUUNTOPULKSTENI.LV (t.sk. preces vērtības samazināšanos, preces bojājumus, nolietojumu u.c.). SUUNTOPULKSTENI.LV nav atbildīgi par patērētāja personas datiem, ja prece tiek atgriezta, izmantojot atteikuma tiesības, bet patērētās ir lietojis preci citos nolūkos, nevis lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, un neatjaunojot rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, tādējādi dzēšot visus datus, tostarp failus (kontakti, galerijas, kalendāru ieraksti) un lejupielādētās programmas (ierīcei nevar būt uzlikta parole, PIN kods, vai cita veida ierīces bloķēšanas iestatījumi, kā arī ierīce nevar būt piesaistīta Google kontam).

II Kā var īstenot savas atteikuma tiesības?

2.1. Gadījumā, ja starp Tevi, kā patērētāju, un SUUNTOPULKSTENI.LV ir noslēgts distances līgums (vienošanās par preces iegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus), pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, Tev ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, neminot iemeslu.

2.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no:

a) līguma noslēgšanas dienas – ja tiek sniegts pakalpojums;

b) dienas, kad Tu vai trešā persona (kas nav pārvadātājs, un ko esi norādījis) ir ieguvusi preces savā īpašumā – ja tiek iegādāta prece;

c) dienas, kad Tu vai trešā persona (kas nav pārvadātājs, un ko esi norādījis) ir ieguvusi preces savā īpašumā – ja tiek iegādāta prece;

d) dienas, kad Tu vai trešā persona (kas nav pārvadātājs, un ko esi norādījis) ir ieguvusi savā īpašumā pēdējo partiju vai daļu – ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām;

e) dienas, kad Tu vai trešā persona (kas nav pārvadātājs, un ko esi norādījis) ir ieguvusi savā īpašumā pirmo preci – ja noslēgts līgums par regulāru preču iegādi.

2.3. Lai atteikuma tiesību termiņš (sk. 2.1. punktu) būtu ievērots, pietiek, ja rakstveida paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu tiek nosūtīts pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Taču Tev ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rakstveida paziņojuma nosūtīšanas atgriezt preci SUUNTOPULKSTENI.LV.

2.4. Lai izmantotu atteikuma tiesibas, Tev ir ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu vai e-pastu nosūtītu vēstuli), ir jāinformē SUUNTOPULKSTENI.LV (PN Mārtiņš Muižnieks, NMK 11098911607, ofisa adrese Gustava Zemgala gatve 74, “Jaunā Teika”, kopstrādes telpas TEIKUMS, Rīga, LV-1039, e-pasts [email protected]) par lēmumu atteikties no šī līguma.

2.5. Ja tu izmanto atteikuma tiesības, Tu esi atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja tās izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos, ko apliecina preces ražotāja autorizētajā servisā veiktā diagnostika. Tu esi atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, jas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

2.6. Konstatējot preces vērtības samazināšanos saskaņā ar 2.5. punktu, SUUNTOPULKSTENI.LV ir tiesīgi vērsties tiesā ar prasības pieteukumu par SUUNTOPULKSTENI.LV radīto zaudējumu segšanu, kas radušies Tavas rīcības rezultātā.

III Kad atteikuma tiesības nav iespējams izmantot?

3.1. Atteikuma tiesības nevar izmantot normatīvajos aktos minētajos gadījumos, t.sk., ja pēc Tava pieprasījuma pirms atteikuma termiņa beigām ir uzsākta digitālā satura sniegšana un/vai ir uzsākta un pilnībā pabeigta pakalpojuma sniegšana; Tu esi atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammas iepakojumu; Tu esi pieprasījis SUUNTOPULKSTENI.LV ierasties vai vērsies pie SUUNTOPULKSTENI.LV veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus; Tu noslēdzi līgumu par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar Tavu iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

IV Kādas ir atteikuma tiesību sekas?

4.1. Atteikuma gadījumā SUUNTOPULKSTENI.LV atmaksās visus saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēl, ka esi izvēlējies piegādes veidu, kas nav SUUNTOPULKSTENI.LV piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad SUUNTOPULKSTENI.LV tika informēti par Tavu nepārprotamu, skaidru un Tavu un līgumu vai rēķinu identificēšanai saturošu ziņu lēmumu atteikties no līguma ar SUUNTOPULKSTENI.LV. Naudas līdzekļu atmaksāšana tiks veikta uz atteikuma iesniegumā norādīto bankas kontu. Jebkurā gadījumā, saistībā ar šādu atmaksāšanu no Tevis netiks iekasēta nekāda maksa.

4.2. SUUNTOPULKSTENI.LV ir tiesības aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad SUUNTOPULKSTENI.LV saņems preci.

4.3. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā preces jānodod SUUNTOPULKSTENI.LV ofisā, Gustava Zemgala gatve 74, “Jaunā Teika”, kopstrādes telpas TEIKUMS, Rīga, LV-1039, vai jānosūta uz tuvāko OMNIVA pakomātu (Rīgas Elkor Plaza pakomāts, Brīvības gatve 201, Rīga). Nosūtot preces, izmantojot pasta vai kurjerpasta pakalpojumus, Tu piekrīti SUUNTOPULKSTENI.LV vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi. Turpmākās pretenzijas par to, ka tas, Tavuprāt, neatbilst tam, ko nosūtīji, tiks uzskatītas par nepamatotām.

4.4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā būs jāsedz ar preču atpakaļ sūtīšanas saistītās tiešās izmaksas. Preču atgriešanas izmaksas ir atkarīgas no preces atgriešanas veida un apjoma.

4.5. Ja Tu pieprasīji sākt pakalpojuma sniegšanu atteikuma termiņa laikā, Tev būs jāatmaksā SUUNTOPULKSTENI.LV summa, kura attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai līdz brīdim, kad Tu paziņoji SUUNTOPULKSTENI.LV par atteikšanos no līguma.

Citi Noteikumi

 1. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas likumi, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem.
 2. Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
 3. Lūgumus vai sūdzības par Pārdevēja interneta veikalā iegādāto Preci Pircējs var iesniegt elektroniskajā patērētāju strīdu izšķiršanas platformā http://ec.europa.eu/odr/.
 4. Patērētāju strīdus ārpustiesas kārtībā izšķir Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija, kas atrodas Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija, http://www.ptac.gov.lv/lv.